Od 2021 roku przyznawane będzie 500+ dla seniora. Wsparcie otrzyma każda osoba, która nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Zasiłek uzupełniający wypłacany jest na podstawie rządowego programu świadczeń rodzinnych. Prawo do wsparcia finansowego mają zarówno te osoby, które nie pobierają świadczeń pieniężnych ze środków publicznych, jak i te, które pobierają je, ale poniżej kwoty progu dochodowego. Dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać 500 plus dla seniora.

Od 2021 roku osoby starsze i niepełnosprawne mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Kwota zasiłku wynosi 500 zł i jest zwolniona z opodatkowania.

Komu przysługuje świadczenie uzupełniające 500+ dla seniora?

Świadczenie 500 plus dla osób starszych przysługuje osobom powyżej 18. roku życia, które nie mogą samodzielnie egzystować i mają ten fakt potwierdzony stosownym orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Rządowe wsparcie obejmuje swoim zakresem także osoby: 

  • w wieku emerytalnym, niezdolne do samodzielnej egzystencji;
  • które skończyły 75 lat i mają wypłacany zasiłek pielęgnacyjny;
  • otrzymujące jednocześnie rentę socjalną i rodzinną.

Możliwe jest również przyznanie 500 plus dla seniora bez orzeczenia. W takiej sytuacji osoba ubiegająca się o świadczenie powinna mieć ukończone 75 lat i otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny. W procesie rozpatrywania wniosku niezbędne będzie dołączenie dokumentów, które potwierdzą stan zdrowia osoby starszej. 

Rzetelnym materiałem dowodowym będą np.: 

  • karta badań profilaktycznych;
  • dokumenty potwierdzające poddawanie się rehabilitacji leczniczej;
  • lekarskie zaświadczenie o stanie zdrowia (z datą wydania nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

500+ dla seniora – warunki umożliwiające wypłatę świadczenia

Jednym z warunków umożliwiających uzyskanie prawa do pełnej kwoty świadczenia uzupełniającego (500 zł) jest kryterium dochodowe. Od marca 2021 roku kwota progu dochodowego została podniesiona do 1772,08 zł brutto. Oznacza to, że seniorzy, którzy otrzymują świadczenia wyższe niż wspomniany próg dochodowy, nie mogą starać się o 500+. Osoby niepełnosprawne, które mają przyznaną rentę w wysokości 1300 zł, nie otrzymają 500 zł wsparcia, a 472,08 zł, tak aby suma świadczeń nie przekroczyła 1772,08 zł brutto. 

Inne warunki wpływające na możliwość otrzymania 500 plus przez osoby starsze to:

  • miejsce zamieszkania w Polsce; 
  • polskie obywatelstwo (alternatywą jest prawo pobytu w Polsce, prawo stałego pobytu w Polsce lub zalegalizowany pobyt w Polsce – dotyczy obywateli państw, które nie wchodzą w skład UE lub EFTA).

500+ dla osób starszych – jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o 500 plus dla seniorów trzeba złożyć do właściwego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Osoby, które mają prawo do świadczeń pieniężnych finansowanych z pomocy społecznej, składają dokumenty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a rolnicy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Składanie wniosków możliwe jest stacjonarnie i drogą elektroniczną (przez internet). Wzór wniosku o 500+ dla seniorów można znaleźć na stronach internetowych ZUS i KRUS. Świadczenie uzupełniające wypłacane jest od miesiąca, w którym złożono prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem załączników.

500 plus dla seniora a podatek

Świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest dofinansowaniem zwolnionym z opodatkowania. Każdy, kto otrzyma prawo do zasiłku, zyskuje gwarancję wypłaty pełnej wysokości przyznanego świadczenia. Należność nie będzie więc podlegać potrąceniom ani egzekucji. Środki z 500+ nie będą blokowane przez zajęcia komornicze ani wliczane do dochodów (np. tych, od których są potrącane koszty rehabilitacji albo świadczeń pieniężnych pokrywanych z pomocy społecznej).

Według statystyk Ministerstwa Rodziny z nowych przepisów ma skorzystać przeszło 800 tys. osób. Budżet przeznaczony na dofinansowanie osób starszych pozostających w najtrudniejszej sytuacji to 4,5 mld zł rocznie. Wszystkie świadczenia oraz koszty związane z ich wypłatą finansowane są ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Poprzedni artykułJakie możliwości i udogodnienia oferuje hotel przyjazny osobom niepełnosprawnym?
Następny artykułDepresja – Nie wstydź się prosić o pomoc